Vedtekter og beretninger

VEDTEKTER FOR FORENINGEN VENNER AV KONGSBERG SYKEHUS

§ 1       FORMÅL

Venner av Kongsberg sykehus – (VaKs), er en partipolitisk nøytral forening med formål å arbeide for at alle innbyggere, naturlig tilknyttet sykehuset, skal ha et fullgodt tilbud etter normen som er bestemt for et lokalsykehus. VaKs skal støtte sykehuset slik at Kongsberg sykehus skal bli et førstevalg for primærhelsetjenesten og pasientene for Kongsberg og omkringliggende bygder og tettsteder.

§ 2       MEDLEMMER

Innbyggere i kommunene Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Øvre Eiker og Sigdal, samt enhver som er naturlig tilknyttet til Kongsberg Sykehus kan være medlem.

§ 3       STYRET

Foreningen ledes av et styre på syv medlemmer valgt av Årsmøtet. Foreningens leder velges særskilt. Styret velges for to år. For samme periode velges også en valgkomite på tre medlemmer og to revisorer.

Det valgte styret konstituerer seg og velger nestleder, kasserer og sekretær samt fordeler prosjektoppgaver innen styret i henhold til vedtatt handlingsplan.

Styret er beslutningsdyktig n år minst fire av styrets medlemmer er til stede. Alle avgjørelser treffes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende.

Styret holder medlemmene orienterte om virksomheten gjennom oppslag i dagspressen og/eller gjennom egne informasjonsskriv. Egen hjemmeside kan etableres.

Foreningen fører årlig en Dreiebok over virksomheten. Dokumentet gjelder fra 1.januar til 31.desember gjeldende år.

§ 4       FULLMAKTER

Foreningens styre treffer beslutninger på foreningens vegne og bestemmer hvorledes foreningens midler skal anvendes. Styret avlegger årlige årsberetninger og årsregnskap for årsmøtet.

§ 5       KONTINGENT OG PENGEGAVERGAVER

Kontingenten for så vel enkeltmedlemmer som bedrifter fastsettes på årsmøtet. Mottar foreningen gaver fra enkeltpersoner, fra dødsbo eller liknende, skal fast prosedyre følges.

Alle innkomne kontingenter og pengegaver (sponsormidler og lignende) skal posteres i foreningens hovedbok og fremgå i Årsregnskapet.

§ 6       FAGLIGE RÅD OG RESSURSPERSONER

Styret kan ved behov opprette faglige råd og tilknytte seg ressurspersoner til spesielle tjenester f9or Venner av Kongsberg sykehus.

Før anskaffelser foretas, innhentes uttalelse fra ledelsen Vestre Viken Helseforetak (ved Kongsberg sykehus). Styret fremlegges prosjektskjema på hver enkelt gave. Leder anviser utleggene på hvert prosjekt som vedtas av styret.

Større og verdifulle gaver gitt av VaKs skal merkes med foreningens Logo. Når slike gaver erstatter tilsvarende foreldede gjenstander ved sykehuset, er det avtalt at slike (spes inventar) skal kunne gis til kommunale institusjoner.

§ 7       ÅRSMØTE

Årsmøtet er foreningens øverste organ. Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av februar.

Innkalling til årsmøtet skal skje ved annonsering i dagspressen senest 3 uker før møtet finner sted. Saker fra medlemmer skal være skriftlig og styret i hende den dato styret fastsetter.

Innkalling inneholder denne dagsorden:

Årsberetning fra styret.

Regnskap

Innkomne forslag

Fastsettelse av kontingent

Valg

Ekstraordinært årsmøte kan, når som helst kreves innkalt av ¼ av medlemmene, eller besluttes av styret. Slikt møte skal, om mulig, holdes innen 2 uker etter at anmodningen er kommet.

Et lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig uansett antall fremmøtte. Alle avgjørelser, unntatt endring av foreningens vedtekter og oppløsning av foreningen krever 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer inkludert skriftlige fullmakter. På årsmøtet kan hvert fremmøtte medlem i tillegg til sin egen stemme, også stemme med inntil 3 skriftlige fullmakter.

§ 8       PROTOKOLL

Det skal føres protokoll over årsmøtets forhandlinger. Protokollen skal undertegnes av 2 medlemmer valgt på årsmøtet.

§ 9       OPPLØSNING

Oppløsning av foreningen kan bare skje på årsmøtet og da med 2/3 flertall av de fremmøtte, inkludert lovlige fullmakter, jfr § 7. Ved oppløsning tilfaller gjenværende økonomiske midler og investerte eiendeler Kongsberg sykehus.

Alle gitte gaver fra VaKs er Kongsberg Sykehusets eie og kan ikke utleies eller overføres til andre lokalsykehus i Vestre Viken Helseforetak.

Lånt utstyr VaKs måtte ha inngått avtale om tilbakeføres långiver.

Vedtektene godkjent den 16.mars 2001 og revidert 29.juni 2011

Jan Wiggo Hansvoll (Sign)

Leder