Årsberetning 2015

Om årsberetningen: se vedlagte pdf-fil for utskrift: Årsberetning 2015 VaKs

Side 1
Årsmøte inneholder denne dagsorden:
 Årsberetning fra styret.
 Regnskap
 Innkomne forslag
 Valg
ÅRSMØTE 2015
VENNER AV KONGSBERG SYKEHUS
Sted: Auditoriet Kongsberg sykehus
tirsdag 23 febr. 2015. kl. 18.00
Side 2
www.vaks.no
ÅRSBERETNING
Styret 2015
Jan Hansvoll
Berit Berntzen Randi Finnerud Gunnar Finnerud Silje Meskestad
Bjørn Fjelldalen Jorunn Haaheim Mette Fjeldheim
Jan Wiggo Hansvoll døde 9 des. og nestleder Gunnar Finnerud overtok som leder.
Bjørn Fjelldalen trer inn som fast styremedlem.
Leder Jan Wiggo Hansvoll
Nestleder Gunnar Finnerud Valgt 2015 – 2017
Kasserer Berit Berntzen Valgt 2014 – 2016 (på valg)
Styremedl Randi Finnerud Valgt 2015 – 2017
Styremedl Mette Fjeldheim Valgt 2014 – 2016 (på valg)
Styremedl. Jorunn Haaheim Valgt for 2015 – 2017
Varamedl. Bjørn Fjelldalen Valgt for 2015 – 2017
Varamedl. Silje Meskestad Valgt 2014-2016 (på valg)
Revisor; Arild Rise, Erik Evju
Valgkomite; Arne Frode Rinnan ,Karin Hansen og Mette Fjeldheim
Side 3
Møter og annen aktivitet
Styret har avholdt 7 styremøter og et årsmøte.
Medlemsbrosjyre
Fordeling av medlemsbrosjyrer
Brosjyrene ble i 2015 fordelt via LokalPosten i lukket konvolutt til ca 2100 medlemmer. Brosjyren ble videre lagt ut på sykehuset, 7 fastlegekontorer, 3 apoteker, 2 sentrumskafeer, biblioteket og vår bankforbindelse. Totalt ble det trykket opp 4500 brosjyrer.
Medlemmer:
Totalt antall enkeltmedlemmer i 2015 er 2 300.
I tillegg til enkeltmedlemmer så har Vaks familie- og bedriftsmedlemmer.
Totalt har Vaks ca 4000 medlemmer.
GAVER GITT TIL SYKEHUSET 2015.
Styret har i 2015 gitt følgende gaver til sykehuset etter ønske:
Utstyr til søvnapne (pustestopp)
Kr.180 000
Blærescanner
Kr. 80 000
Utstyr til lungepoliklinikk
Kr. 48 000
Hysteroskop
Kr. 75 000
Totalt er det gitt gaver for kr. 383 000,-.
Økonomi
Mer spesifisert regnskap foreligger som egen sak.
Inngående beholdning 01.01.2015
Kr. 474 484,90
Inntekter i 2015
Kr. 342 988,11
Sum disponibelt
Kr. 817 473.01
Gaver
Div. utgifter
Kr. 460 327,50
Kr. 67 622,95
Beholdning 31.12.2015
Kr. 289 522,56
Side 4
Regnskapet viser at det er tildelt gaver til sykehuset som er større en oversikten viser. Årsaken er at det er gaver gitt i 2014 som ble anskaffet i 2015.
Valg 2016 (Se siden styremedlemmer for valgresultat).
Styremedlemmer
Foreslåtte gjenvalg
Berit Berntzen
Styremedlem
Mette Fjeldheim
Tar ikke gj.valg
Varamedlem
Silje Meskestad
Tar ikke gj.valg
Oppsummering:
Et forholdsvis aktiv år for foreningen.
Fra møtereferatene kan nevnes:
Møte med Vestre Viken 27 jan.
Direktøren i Vestre Viken HF, Nils Wisløff invitert alle venneforeningene til et informasjonsmøte. Fra Vaks møtte Jan og Gunnar.
Lampelandmarken 13. Juni.
Vaks hadde en stand på Lampelandmarken. Målet er å synliggjøre Vaks sitt
arbeide og å verve nye medlemmer. Det ble tegnet 12 nye medlemmer. Det var mye folk innom som gav positiv tilbakemelding på Vaks sitt arbeide.

Adresseforandringer. Returpost fra kontingentutsendelsen
Ca 100 brev er kommet i retur med adresse ukjent. Dette har blitt et problem etter at posten er omorganisert, og vi får ingen hjelp til å finne nye adresser.

Aksjoner mot regjeringens planer om justering av funksjoner ved noen lokalsykehus.
2 Aksjoner i Oslo
23 april og 12 aug. var det en demonstrasjoner/markeringer i Oslo mot nedleggelse av en del funksjoner deriblant akutt kirurgi, ved lokalsykehusene. Kongsbergregion var representert med en buss deltakere, Vaks betalte bussutgiftene med kr. 7000,-.
Det var bra markeringer , med mye folk , og hvor det ble synliggjort hvilke sykehus som er i faresonen for å få redusert sine tilbud.

Side 5
Vaks var 20 år 2015. Det var planlagt en markering på høsten, men den ble det ikke noe av på grunn av Jan Wiggo Hansvoll sin sykdom og bortgang i des.
Juleavslutning med klinikkdirektør Eva Haaheim Pedersen
Klinikkdirektøren inviterte styret til en juleavslutning. Der ble styret orientert om årets drift, og videre planer framover.
Jan Wiggo Hansvoll sin bortgang 9 des. 2015.
Leder av Vaks Jan Wiggo Hansvoll døde 9 des. 2015, etter en lengre tids sykeleie. Vaks var en forening han var svært engasjert i . Som lokalpolitikker , og med sitt hovedfelt innen helse og sosial, så hadde han skaffet seg god innsikt i sykehuset. Derfor tok Jan Wiggo på seg lederansvaret for Vaks fra 2002 og har siden vært leder av foreningen. Det var ikke alltid like lett å være leder for en forening som på den ene siden skal fronte pasienter og pårørende sine krav og forventninger til et helsevesen, og på den andre siden ta hensyn til økonomi, fag og politiske vedtak. Han taklet dette på en fremragende måte. Han har i denne perioden vært svært aktiv med leserinnlegg og kronikker, med til sammen ca. 1000 i løpet av de årene han var leder.
Kongsberg, 22 febr. 2016.
Svein Nymoen
Sekretær